۲۰% تخفیف 

آرد سوخاری مارتین

قیمت عادی ۴,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۹۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سوخاری مارتین

قیمت عادی ۴,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۹۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سوخاری فیش اند چیپس

قیمت عادی ۶,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۵,۵۲۰ تومان
۱۰% تخفیف 

پودر سوخاری مرغ کنتاکی مارتین

قیمت عادی ۸,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۸,۰۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سوخاری پانکو فیکس مارتین

قیمت عادی ۹,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۹۲۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سوخاری تمپورا مارتین

قیمت عادی ۶,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۵,۵۲۰ تومان