۲۰% تخفیف 

ترشی سیر با سبزیجات

قیمت عادی ۱۶,۹۵۰ تومانقیمت ویژه ۱۳,۵۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر نمک صورتی

قیمت عادی ۹,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۷,۶۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر فلفل سیاه

قیمت عادی ۱۲,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر فلفل سفید

قیمت عادی ۱۶,۸۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۳,۴۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر چهار فلفل

قیمت عادی ۱۶,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۲,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر نمک دریایی

قیمت عادی ۹,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۷,۲۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر لیمو عمانی

قیمت عادی ۵,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۴,۴۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر فلفل قرمز

قیمت عادی ۴,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۳,۶۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر فلفل سفید

قیمت عادی ۱۴,۹۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۱,۹۲۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر پیاز

قیمت عادی ۶,۸۰۰ تومانقیمت ویژه ۵,۴۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر فلفل سیاه

قیمت عادی ۱۲,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

ادویه زردچوبه

قیمت عادی ۴,۹۰۰ تومانقیمت ویژه ۳,۹۲۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سیر

قیمت عادی ۴,۲۵۰ تومانقیمت ویژه ۳,۴۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر لیمو فلفل

قیمت عادی ۵,۹۸۰ تومانقیمت ویژه ۴,۷۸۴ تومان
۲۰% تخفیف 

چاشنی پاستا و اسپاگتی

قیمت عادی ۵,۹۸۰ تومانقیمت ویژه ۴,۷۸۴ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر زیره

قیمت عادی ۴,۸۸۰ تومانقیمت ویژه ۳,۹۰۴ تومان
۲۰% تخفیف 

ادویه کاری

قیمت عادی ۵,۹۸۰ تومانقیمت ویژه ۴,۷۸۴ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز بی هسته

قیمت عادی ۱۶,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۳,۲۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز طعم دار – شویو

قیمت عادی ۱۹,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۵,۲۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز سیر

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز خیارشور

قیمت عادی ۲۲,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۷,۶۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – فلفل تند

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز بادام

قیمت عادی ۲۲,۸۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۸,۲۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز لیمو

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – فلفل شیرین

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز کلاسیک – حلقه ای

قیمت عادی ۱۶,۳۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۳,۰۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز با هسته

قیمت عادی ۱۶,۰۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۲,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز پرتغال

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت ویژه ۱۴,۸۰۰ تومان