۲۰% تخفیف 

ترشی سیر با سبزیجات

قیمت عادی ۱۶,۹۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۳,۵۶۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر نمک صورتی

قیمت عادی ۹,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۶۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر فلفل سیاه

قیمت عادی ۱۲,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر فلفل سفید

قیمت عادی ۱۶,۸۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۳,۴۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر چهار فلفل

قیمت عادی ۱۶,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۲,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

گریندر نمک دریایی

قیمت عادی ۹,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۷,۲۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر لیمو عمانی

قیمت عادی ۵,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴,۴۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر فلفل قرمز

قیمت عادی ۴,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۶۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر فلفل سفید

قیمت عادی ۱۴,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۱,۹۲۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر پیاز

قیمت عادی ۶,۸۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۵,۴۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر فلفل سیاه

قیمت عادی ۱۲,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

ادویه زردچوبه

قیمت عادی ۴,۹۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۹۲۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر سیر

قیمت عادی ۴,۲۵۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۴۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر لیمو فلفل

قیمت عادی ۵,۹۸۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴,۷۸۴ تومان
۲۰% تخفیف 

پودر زیره

قیمت عادی ۴,۸۸۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۳,۹۰۴ تومان
۲۰% تخفیف 

ادویه کاری

قیمت عادی ۵,۹۸۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴,۷۸۴ تومان
۲۰% تخفیف 

چاشنی پاستا و اسپاگتی

قیمت عادی ۵,۹۸۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۴,۷۸۴ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز بی هسته

قیمت عادی ۱۶,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۳,۲۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز طعم دار – شویو

قیمت عادی ۱۹,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۵,۲۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز سیر

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز خیارشور

قیمت عادی ۲۲,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۷,۶۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – فلفل تند

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز بادام

قیمت عادی ۲۲,۸۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۸,۲۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – فلفل هالوپینو (مکزیکی)

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز لیمو

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – فلفل شیرین

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز کلاسیک – حلقه ای

قیمت عادی ۱۶,۳۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۳,۰۴۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز با هسته

قیمت عادی ۱۶,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۲,۸۰۰ تومان
۲۰% تخفیف 

زیتون سبز مغزدار – مغز پرتغال

قیمت عادی ۱۸,۵۰۰ تومانقیمت فروش ویژه __ ۱۴,۸۰۰ تومان